Suomen luonnonsuojeluliiton kaivostoimintaohjelma

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnan eräs keskittymisalue on kaivostoimintaan liittyvien ympäristötavoitteiden edistäminen. Kaivostoimintaa tai kaivoksia liitto ei itsessään vastusta, koska on ymmärrettävää, että kaivoksista saadaan tärkeitä raaka-aineita käytettäväksi myös esimerkiksi ympäristöystävällisen teknologian vaatimiin tarpeisiin. Suomen luonnonsuojeluliiton kantana on kuitenkin, ettei luonnonvaroja tule kuluttaa liikaa, vaan kestävän ja tulevaisuuteen tähtäävän käytön mukaisesti.

Kaivostoiminnan aloittaminen ei saisi uhata paikallisen ekosysteemin toimintaa eikä luonnon monimuotoisuutta. Liiton kannan mukaan kotimaisen luonnon elinvoimaisuutta ei tule asettaa toissijaiseksi lyhytaikaisen taloudellisen hyödyn tavoittelun vuoksi. Kaivostoimintaohjelman mukaan kaivoksia ei pidä avata arvokkaille luontoalueille tai niiden läheisyyteen, eivätkä kaivokset saa pilata luonnon vesistöjä, maaperää tai ilmaa.

Suojelualueiden turvaaminen

Eräänä peruspilarina kaivostoimintaohjelmassaan Suomen luonnonsuojeluliitto näkee luonnon erityisarvojen suojelemiseksi perustettujen luonnonsuojelualueiden säilyttämisen tarkoituksensa mukaisina suojelualueina niin, ettei suojelualueille, niiden läheisyyteen tai muuten arvokkaille alueille sijoiteta kaivostoimintaa. Luonnonsuojeluliiton mukaan malminetsintää ei tule toteuttaa eikä sallia luonnonsuojelualueilla, ettei toiminta haittaa alueen suojelutavoitteiden toteutumista.

Kaivostoimintaohjelmassa käsitellään myös kaivostoiminnan vaikutuksia Suomen vesistöihin. Ohjelman mukaan kaivoksille myönnettävien ympäristölupien olisi oltava niin tiukkoja, että kaivosten ja niiden jätevesien aiheuttama vesistöjen ja niiden vesieliöstön pilaaminen kyettäisiin ehkäisemään kokonaan etukäteen. Kaivostoimintaohjelman mukaan kaivosten tulisi pyrkiä veden suljettuun kiertoon toiminnassaan. Tämän tavoitteen täyttämiseksi esimerkiksi alueen vedenkäsittely ja -jätealtaiden pohjat täytyy tiivistää ja päällystää huolellisesti, ja myös prosessivesien tulee olla katettuja alueen eliöstön suojelemiseksi.

Uraanin louhinnan kieltäminen ja lain avoimuus

Ohjelmassa otetaan kantaa kotimaiseen uraanin louhintaan. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta on, että Suomen ei kansallisen etunsa nimissä tule kaivaa tai myydä uraania maailmanmarkkinoille, koska uraani on radioaktiivisuutensa lisäksi myös kemiallisesti myrkyllinen aine ihmisille ja luonnolle. Liiton mukaan uraanikaivosten perustaminen tai sivutuotteita uraania tuottavien kaivosten avaaminen ei ole mahdollista ilman radioaktiivisen jätteen syntymistä, mikä aiheuttaa suuria riskejä ympäristöhaittojen suhteen.

Uraania tuottavia kaivoksia ei myöskään pidä perustaa muun tuotannon varjolla, eikä uraanin talteenottoa kaivostoiminnan yhteydessä voi hyväksyä, ellei eri vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista ole tehty puolueetonta perusteellista tutkimusta. Mikäli mahdollisessa malmiesiintymässä on uraania, esiintymässä vastaavan kaivostoimijan ja asiaankuuluvien viranomaisten pitää tiedottaa asiasta julkisuuteen välittömästi kaivostoimintahankkeen alussa, että toimintaan liittyvistä mahdollisista riskeistä voidaan keskustella julkisuudessa avoimesti.

Avoimuutta Suomen luonnonsuojeluliitto peräänkuuluttaa myös yleisellä tasolla. Liitto moittii vuonna 2001 voimaan tullutta kaivoslakia puutteellisuudesta, koska laki ei esimerkiksi velvoita toimijaa varmistamaan, että tieto hankkeesta saavuttaa kaikki kaivostoiminta-alueen maanomistajat, jolloin maanomistaja voi jäädä kokonaan ilman tietoa tulevista kaivoshankkeista. Liiton mukaan kaikki tiedot kaivoshankkeista pitää tuoda avoimesti esille tarkasteltavaksi ja kommentoitavaksi niin maanomistajille, kansalaisille kuin kansalaisjärjestöillekin.

Viranomaisluvat ja verotus

Kaivoshankkeiden yhteydessä tarvitaan paljon erilaisten lupaviranomaisten ammattitaitoa. Viranomaisten asiantuntemuksen ja resurssien on riitettävä lupien käsittelyyn ja käytön valvomiseen. Näiden tehtävien lisäksi viranomaisilla tulee olla riittävästi osaamista myös kaivosyritysten neuvomiseen ja opastamiseen. Tästä aiheutuvien kustannusten on kuuluttava kokonaan palveluita käyttävien yritysten maksettaviksi. Käsittelyn riippumattomuuden turvaamiseksi täytyy myös varmistaa, ettei lupia käsittelevillä tai valvovilla viranomaisilla ole mitään omia intressejä kaivostoimintaan esimerkiksi työtehtäviensä tai sijoitusten kautta. Apuna tähän nähdään kansallisen itsenäisen ympäristöviraston perustaminen alueellisilla toimipisteillä.

Suomen luonnonsuojeluliitto näkee erilaisten poikkeuslupien myöntämisen ongelmalliseksi, jos sitä käytetään mahdollistamaan kaivostoiminnan rakentaminen ja aloittaminen kesken lupaprosessia ja ennen sen muutoksenhakuvaiheen päättymistä. Näin toimittuna kansalaisten mahdollisuus esittää ajatuksiaan lupaprosessin suhteen nähdään vaillinaiseksi, jos toiminta voidaan käynnistää tästä riippumatta viranomaisten poikkeusluvalla.

SLL katsoo, että Suomessa tulisi ottaa käyttöön kaivosvero tai -maksu, ja voitaisiin varmistaa, että mineraalien käyttämisestä saataisiin yhteiskunnallinen korvaus ja mahdollisimman suuri osa kaivostoiminnan tuottamasta taloudellisesta hyödystä jäisi Suomeen.

Comments are closed.